Tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giúp các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn Thủ đô hiểu, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và của TP về công tác lập Quy hoạch Thủ đô; sự tích cực tham gia thực hiện công tác lập Quy hoạch Thủ đô của cả hệ thống chính trị TP.

Tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng thời tuyên truyền về công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ lập Quy hoạch Thủ đô; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để xây dựng khung định hướng Quy hoạch Thủ đô giai 2021 - 2030; công tác khảo sát, tham vấn ý kiến chuyên gia, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác lập quy hoạch giai đoạn tới.

Đáng chú ý, trong tuyên truyền các nội dung triển khai thực hiện báo cáo lập Quy hoạch Thủ đô đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ, hoàn thiện công tác lập Quy hoạch Thủ đô cần phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển; các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở cho việc lập Quy hoạch Thủ đô; định hướng lớn; ý kiến chuyên môn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP; hệ thống dữ liệu cần thu thập; khung định hướng Quy hoạch Thủ đô.

Tuyên truyền công tác rà soát, nghiên cứu, thống nhất các nội dung quy hoạch tại Nghị quyết số 110/NQ-CP, ngày 2/12/2019 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ; kết luận phương án, nội dung tích hợp do các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã đề xuất.

Đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các sở, ban, ngành và các quận huyện, thị xã xây dựng theo Luật Quy hoạch; kết luận thống nhất các vấn đề liên ngành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của quy hoạch, nội dung của dự thảo quy hoạch; hoàn thiện quy hoạch. Đặc biệt là tuyên truyền sau khi Quy hoạch Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về hình thức sẽ tổ chức thông tin, tuyên truyền  trên báo chí; trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội; trang, cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; tuyên truyền trên mạng xã hội; trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan.

Tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm giúp các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn Thủ đô hiểu, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội; huy động sự tham gia góp ý của các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu và người dân; tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân trong công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

UBND TP giao Sở Thông tin & Truyền thông là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ động tham mưu, kịp thời báo cáo lãnh đạo TP những công việc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; Chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng chuyên trang Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội; tham mưu UBND TP tăng cường năng lực về hạ tầng thông tin để phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin lên chuyên trang Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị TP; cung cấp, lan tỏa thông tin trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan báo chí TP, T.Ư ký chương trình phối hợp tuyên truyền, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, toàn diện về công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác lập Quy hoạch Thủ đô - Ảnh 3.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cùng đó, TP giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông và các đơn vị liên quan dự thảo thông các hào chi, tổ chức họp báo, hội thảo, tọa đàm cung cấp thông tin về các nội dung quan trọng trong quá trình triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp nội dung, thông tin phù hợp cho Sở Thông tin & Truyền thông để đăng tải trên chuyển trang Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Công Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, hệ thống báo chí và thông tin cơ sở,…

Các cơ quan báo chí TP bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TP; chủ động phối hợp Sở Ngoại vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và cơ quan TP trong công tác tuyên truyền các nội dung trong quá trình triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô.

Vũ Lê

Link gốc: TTVH