Hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang

Ngày 29/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945 - 2023), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2023) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I - ngày17/10 (1963 - 2023).

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia.

Hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang - Ảnh 1.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh vị trí vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới. Để góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới; tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo này với mong muốn được lắng nghe, tiếp thu ý kiến quý báu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa trong và ngoài tỉnh. 

Qua đó phân tích, nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò, giá trị của vùng đất và con người Bắc Giang trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển; chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của địa phương bạn và của cả nước với Bắc Giang. Đồng thời, đưa ra những định hướng, giải pháp quan trọng góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

Chị Hằng biên tập - Ngày 29/8 sẽ diễn ra hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL tiếp thu các ý kiến tham luận và nhấn mạnh, đây là nguồn tư liệu rất có giá trị sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, biên tập, xuất bản kỷ yếu Hội thảo để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về giá trị văn hóa, con người Bắc Giang, góp phần huy động có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, thu hút đầu tư nhằm phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, đề xuất của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Sở VHTT&DL, các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh Bắc Giang trong thời ký mới. Trong đó, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp, có hiệu quả trong thực tiễn, để tổ chức thực hiện.

Hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang - Ảnh 3.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TL

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa tập trung nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ và khẳng định truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa, con người Bắc Giang; danh xưng Bắc Giang; những giá trị độc đáo, đặc sắc của di sản văn hóa Bắc Giang; những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, cốt cách, phẩm chất của con người Bắc Giang trong lịch sử và hôm nay.

Cùng đó là tổng kết, đánh giá kết quả, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Giang trong những năm qua; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các tỉnh, thành phố bạn về các nội dung liên quan chủ đề của hội thảo.

Chị Hằng biên tập - Ngày 29/8 sẽ diễn ra hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang - Ảnh 2.

Người dân chuẩn bị trang phục cho lễ hội. Ảnh: TL

Các tham luận đề xuất những định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, con người Bắc Giang; các giải pháp phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng; các giá trị văn hóa, sức mạnh con người, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững tỉnh Bắc Giang. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; xây dựng chuẩn mực văn hóa con người Bắc Giang; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh; đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; góp phần phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ mới.

Minh Anh

Link gốc: TTVH