Sách 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước': Tư liệu mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng.

Trên nền tảng phát triển mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn của chúng ta, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, thời đại.

Xuất bản sách 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước' - Ảnh 1.

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước"

Đồng thời, phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm của cả dân tộc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu, bài viết của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm... từ năm 2021 đến nay, nhiều bài đã được công bố trong các sách, báo, tạp chí. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba phần: Phần thứ nhất: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; Phần thứ hai: Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc; Phần thứ ba: Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảng viên quán triệt sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn gần 40 năm đổi mới; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thảo Vy

Link gốc: TTVH